Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

02

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

03

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

04

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

05

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

06

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

07

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

08

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

09

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

10

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

11

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

12

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

13

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

14

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

15

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

16

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

17

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

18

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

19

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

20

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

21

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

22

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

23

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

24

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

25

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

26

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

27

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

28

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

29

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

30

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

31

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

32

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

33

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

34

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

35

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

36

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

37

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

38

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

39

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

40

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

41

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

42

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

43

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

44

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

45

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

46

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

47

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

48

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

49

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

50

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

51

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

52

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

53

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

54

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

55

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

56

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

57

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

58

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

59

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

60

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

61

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

62

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

63

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

64

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

65

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

66

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

67

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

68

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

69

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

70

Báo cáo tài chính năm 2011

71

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

72

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

73

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

74

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

75

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

76

Báo cáo tài chính năm 2010

77

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

78

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

79

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

80

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

81

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

82

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

83

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

84

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG