Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

02

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

03

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

04

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

05

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

06

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

07

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

08

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

09

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

10

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

11

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

12

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

13

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

14

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

15

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

16

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

17

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

18

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

19

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

20

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

21

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

22

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

23

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

24

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

25

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

26

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

27

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

28

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

29

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

30

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

31

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

32

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

33

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

34

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

35

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

36

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

37

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

38

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

39

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

40

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

41

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

42

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

43

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

44

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

45

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

46

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

47

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

48

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

49

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

50

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

51

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

52

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

53

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

54

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

55

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

56

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

57

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

58

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

59

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

60

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

61

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

62

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

63

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

64

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

65

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

66

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

67

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

68

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

69

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

70

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

71

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

72

Báo cáo tài chính năm 2011

73

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

74

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

75

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

76

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

77

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

78

Báo cáo tài chính năm 2010

79

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

80

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

81

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

82

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

83

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

84

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

85

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

86

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG