Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý I năm 2024 hợp nhất

02

Báo cáo tài chính quý I năm 2024 riêng

03

Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất đã kiểm toán

04

Báo cáo tài chính năm 2023 riêng đã kiểm toán

05

Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 hợp nhất

06

Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 riêng

07

Báo cáo tài chính quý III năm 2023 riêng

08

Báo cáo tài chính quý III năm 2023 hợp nhất

09

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023

10

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023

11

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2023

12

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 hợp nhất

13

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 riêng

14

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 hợp nhất

15

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 riêng

16

Báo cáo tài chính năm 2022 hợp nhất

17

Báo cáo tài chính năm 2022 riệng

18

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 riêng

19

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất

20

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 riêng

21

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 hợp nhất

22

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

23

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022

24

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2022

25

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 hợp nhất

26

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 riêng

27

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 hợp nhất

28

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 riêng

29

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2021

30

Báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất

31

Báo cáo tài chính năm 2021 riệng

32

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 hợp nhất

33

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 riêng

34

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 hợp nhất

35

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 riêng

36

Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

37

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

38

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021

39

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

40

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

41

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

42

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

43

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

44

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

45

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

46

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

47

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

48

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

49

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

50

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

51

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

52

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

53

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

54

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

55

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

56

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

57

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

58

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

59

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

60

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

61

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

62

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

63

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

64

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

65

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

66

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

67

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

68

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

69

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

70

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

71

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

72

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

73

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

74

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

75

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

76

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

77

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

78

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

79

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

80

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

81

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

82

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

83

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

84

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

85

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

86

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

87

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

88

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

89

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

90

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

91

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

92

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

93

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

94

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

95

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

96

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

97

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

98

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

99

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

100

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

101

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

102

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

103

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

104

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

105

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

106

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

107

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

108

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

109

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

110

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

111

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

112

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

113

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

114

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

115

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

116

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

117

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

118

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

119

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

120

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

121

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

122

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

123

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

124

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

125

Báo cáo tài chính năm 2011

126

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

127

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

128

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

129

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

130

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

131

Báo cáo tài chính năm 2010

132

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

133

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

134

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

135

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

136

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

137

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

138

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

139

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG