Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 hợp nhất

02

Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 riêng

03

Báo cáo tài chính quý III năm 2023 riêng

04

Báo cáo tài chính quý III năm 2023 hợp nhất

05

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023

06

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023

07

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2023

08

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 hợp nhất

09

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 riêng

10

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 hợp nhất

11

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 riêng

12

Báo cáo tài chính năm 2022 hợp nhất

13

Báo cáo tài chính năm 2022 riệng

14

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 riêng

15

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất

16

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 riêng

17

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 hợp nhất

18

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

19

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022

20

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2022

21

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 hợp nhất

22

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 riêng

23

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 hợp nhất

24

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 riêng

25

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2021

26

Báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất

27

Báo cáo tài chính năm 2021 riệng

28

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 hợp nhất

29

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 riêng

30

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 hợp nhất

31

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 riêng

32

Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

33

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

34

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021

35

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

36

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

37

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

38

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

39

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

40

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

41

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

42

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

43

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

44

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

45

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

46

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

47

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

48

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

49

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

50

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

51

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

52

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

53

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

54

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

55

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

56

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

57

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

58

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

59

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

60

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

61

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

62

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

63

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

64

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

65

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

66

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

67

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

68

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

69

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

70

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

71

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

72

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

73

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

74

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

75

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

76

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

77

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

78

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

79

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

80

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

81

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

82

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

83

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

84

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

85

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

86

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

87

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

88

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

89

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

90

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

91

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

92

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

93

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

94

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

95

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

96

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

97

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

98

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

99

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

100

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

101

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

102

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

103

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

104

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

105

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

106

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

107

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

108

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

109

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

110

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

111

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

112

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

113

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

114

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

115

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

116

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

117

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

118

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

119

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

120

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

121

Báo cáo tài chính năm 2011

122

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

123

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

124

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

125

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

126

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

127

Báo cáo tài chính năm 2010

128

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

129

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

130

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

131

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

132

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

133

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

134

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

135

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG