Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 hợp nhất

02

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 riêng

03

Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

04

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

05

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021

06

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

07

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

08

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

09

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

10

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

11

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

12

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

13

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

14

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

15

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

16

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

17

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

18

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

19

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

20

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

21

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

22

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

23

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

24

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

25

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

26

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

27

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

28

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

29

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

30

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

31

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

32

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

33

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

34

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

35

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

36

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

37

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

38

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

39

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

40

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

41

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

42

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

43

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

44

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

45

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

46

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

47

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

48

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

49

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

50

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

51

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

52

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

53

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

54

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

55

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

56

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

57

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

58

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

59

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

60

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

61

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

62

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

63

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

64

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

65

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

66

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

67

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

68

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

69

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

70

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

71

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

72

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

73

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

74

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

75

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

76

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

77

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

78

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

79

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

80

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

81

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

82

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

83

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

84

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

85

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

86

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

87

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

88

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

89

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

90

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

91

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

92

Báo cáo tài chính năm 2011

93

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

94

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

95

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

96

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

97

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

98

Báo cáo tài chính năm 2010

99

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

100

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

101

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

102

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

103

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

104

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

105

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

106

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG