Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 hợp nhất

02

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 riêng

03

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2021

04

Báo cáo tài chính quý năm 2021 hợp nhất

05

Báo cáo tài chính quý năm 2021 riệng

06

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 hợp nhất

07

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 riêng

08

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 hợp nhất

09

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 riêng

10

Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

11

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

12

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021

13

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

14

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

15

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

16

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

17

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

18

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

19

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

20

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

21

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

22

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

23

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

24

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

25

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

26

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

27

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

28

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

29

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

30

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

31

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

32

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

33

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

34

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

35

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

36

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

37

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

38

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

39

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

40

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

41

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

42

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

43

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

44

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

45

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

46

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

47

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

48

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

49

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

50

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

51

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

52

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

53

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

54

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

55

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

56

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

57

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

58

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

59

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

60

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

61

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

62

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

63

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

64

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

65

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

66

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

67

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

68

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

69

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

70

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

71

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

72

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

73

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

74

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

75

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

76

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

77

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

78

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

79

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

80

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

81

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

82

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

83

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

84

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

85

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

86

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

87

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

88

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

89

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

90

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

91

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

92

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

93

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

94

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

95

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

96

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

97

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

98

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

99

Báo cáo tài chính năm 2011

100

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

101

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

102

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

103

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

104

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

105

Báo cáo tài chính năm 2010

106

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

107

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

108

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

109

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

110

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

111

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

112

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

113

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG