Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 riêng

02

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 hợp nhất

03

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

04

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022

05

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2022

06

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 hợp nhất

07

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 riêng

08

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 hợp nhất

09

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 riêng

10

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2021

11

Báo cáo tài chính quý năm 2021 hợp nhất

12

Báo cáo tài chính năm 2021 riệng

13

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 hợp nhất

14

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 riêng

15

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 hợp nhất

16

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 riêng

17

Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

18

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

19

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021

20

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

21

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

22

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

23

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

24

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

25

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

26

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

27

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

28

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

29

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

30

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

31

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

32

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

33

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

34

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

35

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

36

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

37

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

38

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

39

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

40

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

41

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

42

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

43

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

44

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

45

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

46

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

47

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

48

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

49

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

50

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

51

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

52

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

53

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

54

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

55

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

56

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

57

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

58

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

59

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

60

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

61

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

62

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

63

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

64

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

65

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

66

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

67

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

68

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

69

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

70

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

71

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

72

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

73

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

74

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

75

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

76

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

77

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

78

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

79

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

80

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

81

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

82

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

83

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

84

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

85

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

86

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

87

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

88

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

89

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

90

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

91

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

92

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

93

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

94

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

95

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

96

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

97

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

98

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

99

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

100

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

101

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

102

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

103

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

104

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

105

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

106

Báo cáo tài chính năm 2011

107

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

108

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

109

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

110

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

111

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

112

Báo cáo tài chính năm 2010

113

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

114

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

115

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

116

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

117

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

118

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

119

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

120

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG