Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 hợp nhất

02

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 riêng

03

Báo cáo tài chính năm 2022 hợp nhất

04

Báo cáo tài chính năm 2022 riệng

05

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 riêng

06

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất

07

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 riêng

08

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 hợp nhất

09

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

10

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022

11

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2022

12

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 hợp nhất

13

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 riêng

14

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 hợp nhất

15

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 riêng

16

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2021

17

Báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất

18

Báo cáo tài chính năm 2021 riệng

19

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 hợp nhất

20

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 riêng

21

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 hợp nhất

22

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 riêng

23

Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

24

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

25

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021

26

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

27

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

28

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

29

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

30

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

31

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

32

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

33

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

34

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

35

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

36

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

37

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

38

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

39

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

40

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

41

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

42

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

43

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

44

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

45

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

46

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

47

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

48

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

49

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

50

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

51

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

52

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

53

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

54

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

55

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

56

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

57

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

58

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

59

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

60

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

61

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

62

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

63

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

64

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

65

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

66

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

67

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

68

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

69

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

70

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

71

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

72

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

73

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

74

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

75

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

76

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

77

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

78

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

79

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

80

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

81

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

82

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

83

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

84

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

85

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

86

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

87

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

88

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

89

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

90

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

91

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

92

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

93

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

94

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

95

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

96

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

97

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

98

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

99

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

100

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

101

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

102

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

103

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

104

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

105

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

106

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

107

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

108

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

109

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

110

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

111

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

112

Báo cáo tài chính năm 2011

113

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

114

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

115

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

116

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

117

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

118

Báo cáo tài chính năm 2010

119

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

120

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

121

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

122

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

123

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

124

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

125

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

126

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG