Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

02

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

03

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

04

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

05

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

06

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

07

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

08

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

09

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

10

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

11

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

12

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

13

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

14

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

15

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

16

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

17

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

18

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

19

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

20

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

21

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

22

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

23

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

24

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

25

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

26

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

27

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

28

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

29

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

30

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

31

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

32

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

33

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

34

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

35

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

36

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

37

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

38

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

39

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

40

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

41

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

42

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

43

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

44

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

45

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

46

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

47

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

48

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

49

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

50

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

51

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

52

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

53

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

54

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

55

Báo cáo tài chính năm 2011

56

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

57

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

58

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

59

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

60

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

61

Báo cáo tài chính năm 2010

62

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

63

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

64

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

65

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

66

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

67

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

68

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

69

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG