Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Báo cáo tài chính quý III năm 2023 riêng

02

Báo cáo tài chính quý III năm 2023 hợp nhất

03

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023

04

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023

05

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2023

06

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 hợp nhất

07

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 riêng

08

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 hợp nhất

09

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 riêng

10

Báo cáo tài chính năm 2022 hợp nhất

11

Báo cáo tài chính năm 2022 riệng

12

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 riêng

13

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất

14

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 riêng

15

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 hợp nhất

16

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

17

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022

18

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2022

19

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 hợp nhất

20

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 riêng

21

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 hợp nhất

22

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 riêng

23

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2021

24

Báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất

25

Báo cáo tài chính năm 2021 riệng

26

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 hợp nhất

27

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 riêng

28

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 hợp nhất

29

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 riêng

30

Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

31

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

32

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021

33

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

34

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

35

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

36

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

37

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

38

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

39

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

40

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

41

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

42

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

43

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

44

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

45

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

46

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

47

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

48

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

49

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

50

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

51

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

52

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

53

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

54

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

55

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

56

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

57

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

58

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

59

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

60

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

61

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

62

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

63

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

64

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

65

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

66

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

67

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

68

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

69

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

70

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

71

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

72

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

73

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

74

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

75

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

76

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

77

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

78

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

79

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

80

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

81

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

82

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

83

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

84

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

85

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

86

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

87

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

88

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

89

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

90

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

91

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

92

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

93

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

94

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

95

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

96

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

97

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

98

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

99

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

100

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

101

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

102

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

103

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

104

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

105

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

106

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

107

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

108

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

109

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

110

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

111

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

112

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

113

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

114

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

115

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

116

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

117

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

118

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

119

Báo cáo tài chính năm 2011

120

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

121

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

122

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

123

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

124

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

125

Báo cáo tài chính năm 2010

126

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

127

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

128

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

129

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

130

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

131

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

132

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

133

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG