Quan Hệ Cổ Đông

bg
bg

Báo Cáo Tài Chính

01

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023

02

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2023

03

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2023

04

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 hợp nhất

05

Báo cáo tài chính quý II năm 2023 riêng

06

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 hợp nhất

07

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 riêng

08

Báo cáo tài chính năm 2022 hợp nhất

09

Báo cáo tài chính năm 2022 riệng

10

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 riêng

11

Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 hợp nhất

12

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 riêng

13

Báo cáo tài chính quý III năm 2022 hợp nhất

14

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

15

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022

16

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng năm 2022

17

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 hợp nhất

18

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 riêng

19

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 hợp nhất

20

Báo cáo tài chính quý I năm 2022 riêng

21

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2021

22

Báo cáo tài chính năm 2021 hợp nhất

23

Báo cáo tài chính năm 2021 riệng

24

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 hợp nhất

25

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 riêng

26

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 hợp nhất

27

Báo cáo tài chính quý III năm 2021 riêng

28

Giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

29

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021

30

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021

31

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 hợp nhất

32

Báo cáo tài chính quý II năm 2021 riêng

33

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 hợp nhất

34

Báo cáo tài chính quý I năm 2021 riêng

35

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC năm 2020

36

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 hợp nhất

37

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 riêng

38

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 riêng

39

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 hợp nhất

40

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 hợp nhất

41

Báo cáo tài chính quý III năm 2020 riêng

42

Giải trình ý kiến kiểm toán cần nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

43

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2020

44

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020

45

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020

46

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 hợp nhất

47

Báo cáo tài chính quý II năm 2020 riêng

48

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 riêng

49

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 hợp nhất

50

Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2019

51

Báo cáo tài chính năm 2019 riêng sau kiểm toán

52

Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

53

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 hợp nhất

54

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 riêng

55

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 riêng

56

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 hợp nhất

57

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng sau kiểm toán

58

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất sau kiểm toán

59

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 riêng

60

Báo cáo tài chính quý II năm 2019 hợp nhất

61

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 hợp nhất

62

Báo cáo tài chính quý I năm 2019 riêng

63

Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán

64

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

65

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 hợp nhất

66

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 riêng

67

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 hợp nhất

68

Báo cáo tài chính quý III năm 2018 riêng

69

Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

70

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

71

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 sau Kiểm toán

72

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trên BCTC quý II năm 2018 riêng và hợp nhất

73

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

74

Báo cáo tài chính quý II năm 2018 hợp nhất

75

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

76

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 hợp nhất

77

Báo cáo kiểm toán Vạn Phát Hưng năm 2017

78

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017

79

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

80

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017

81

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

82

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 sau Kiểm toán

83

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 sau Kiểm toán

84

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

85

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

86

Báo cáo tài chính năm 2016 sau Kiểm toán

87

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 (Kiểm toán)

88

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

89

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

90

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

91

Báo cáo tài chính quý II năm 2016

92

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

93

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

94

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015 - Lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng

95

Báo cáo tài chính quý III năm 2015

96

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 sau kiểm toán

97

Báo cáo tài chính quý II năm 2015

98

Báo cáo tài chính quý I năm 2015

99

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

100

Báo cáo tài chính quý IV năm 2014

101

Báo cáo tài chính quý III năm 2014

102

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2014

103

Báo cáo tài chính quý II năm 2014

104

Báo cáo tài chính quý I năm 2014

105

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

106

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013

107

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

108

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

109

Báo cáo tài chính quý II năm 2013

110

Báo cáo tài chính quý I năm 2013

111

Báo cáo tài chính năm 2012 có kiểm toán

112

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

113

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

114

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012

115

Báo cáo tài chính quý II năm 2012

116

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

117

Báo cáo tài chính năm 2011

118

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

119

Báo cáo tài chính quý III năm 2011

120

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2011

121

Báo cáo tài chính quý II năm 2011

122

Báo cáo tài chính quý I năm 2011

123

Báo cáo tài chính năm 2010

124

Báo cáo tài chính quý IV năm 2010

125

Báo cáo tài chính quý III năm 2010

126

Báo cáo tài chính quý II năm 2010

127

Báo cáo tài chính quý I năm 2010

128

Báo cáo tài chính quý IV năm 2009

129

Báo cáo tài chính quý III năm 2009

130

Báo cáo tài chính quý II năm 2009

131

Báo cáo tài chính quý I năm 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG